ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 941
Data podjęcia
2013-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
Nr aktu prawnego
XXXI/199/13
Status
Obowiązujący
Lp: 942
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Nr aktu prawnego
XXX/198/13
Status
Nieobowiązujący
Lp: 943
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyznania w 2013 r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXX/197/13
Status
Obowiązujący
Lp: 944
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sulęcina
Nr aktu prawnego
XXX/196/13
Status
Obowiązujący
Lp: 945
Data podjęcia
2013-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXX/195/13
Status
Obowiązujący
Lp: 946
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/180/13 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
XXIX/194/13
Status
Obowiązujący
Lp: 947
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIX/193/13
Status
Uchylony
Lp: 948
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego
Nr aktu prawnego
XXIX/192/13
Status
Zmieniony
Lp: 949
Data podjęcia
2013-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie powołania radnego do składu Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Gospodarki Rady Miejskiej w Sulęcinie
Nr aktu prawnego
XXIX/191/13
Status
Obowiązujący
Lp: 950
Data podjęcia
2013-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej niż określona w ustawie, stopy procentowej z tytułu rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXVIII/190/13
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji