ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 971
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2015
Nr aktu prawnego
XXIV/157/12
Status
Obowiązujący
Lp: 972
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/156/12
Status
Obowiązujący
Lp: 973
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXIV/155/12
Status
Obowiązujący
Lp: 974
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nr aktu prawnego
XXIV/154/12
Status
Nieobowiązujący
Lp: 975
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
Nr aktu prawnego
XXIV/153/12
Status
Obowiązujący
Lp: 976
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wygaśnięcia mandatu radnego
Nr aktu prawnego
XXIV/152/12
Status
Obowiązujący
Lp: 977
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012 - 2017
Nr aktu prawnego
XXIV/151/12
Status
Obowiązujący
Lp: 978
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały budżetowej na rok 2012
Nr aktu prawnego
XXIV/150/12
Status
Obowiązujący
Lp: 979
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Sulęcin na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XXIV/149/12
Status
Obowiązujący
Lp: 980
Data podjęcia
2012-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
opłaty od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XXIV/148/12
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji