ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Sulęcin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXVII/421/22
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXVII/420/22
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXVII/419/22
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę
Nr aktu prawnego
LXVII/418/22
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia oraz innych świadczeń
Nr aktu prawnego
LXVII/417/22
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielania stypendiów dla uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez Gminę Sulęcin
Nr aktu prawnego
LXVII/416/22
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022
Nr aktu prawnego
LXVII/415/22
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
LXVII/414/22
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających i zwołania Zebrania Wyborczego dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Mieszkańców Miejscowości Wędrzyn
Nr aktu prawnego
OA.0050.113.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-11-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
Nr aktu prawnego
OA.0050.112.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji