ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 941
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
statutu Sołectwa Rychlik
Nr aktu prawnego
V/43/19
Status
Zmieniony
Lp: 942
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
statutu sołectwa Miechów
Nr aktu prawnego
V/42/19
Status
Zmieniony
Lp: 943
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
statutu Sołectwa Małuszów
Nr aktu prawnego
V/41/19
Status
Zmieniony
Lp: 944
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
statutu Sołectwa Grochowo
Nr aktu prawnego
V/40/19
Status
Zmieniony
Lp: 945
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
statutu Sołectwa Długoszyn
Nr aktu prawnego
V/39/19
Status
Zmieniony
Lp: 946
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
statutu sołectwa Brzeźno
Nr aktu prawnego
V/38/19
Status
Zmieniony
Lp: 947
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
statutu Sołectwa Drogomin
Nr aktu prawnego
V/37/19
Status
Zmieniony
Lp: 948
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Burmistrza Sulęcina do złożenia wniosku o zwiększenie dofinansowania projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin" ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia o koszcie wyższym, niż wynikający ze Studium Wykonalności złożonego wraz z wnioskiem o dofinasowanie projektu oraz akceptacji wpływu zwiększenia kosztu projektu na wysokość prognozowanych taryf oraz ewentualnych dopłat do taryf.
Nr aktu prawnego
V/36/19
Status
Obowiązujący
Lp: 949
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
Nr aktu prawnego
V/35/19
Status
Obowiązujący
Lp: 950
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierających naukę w szkołach na terenie Gminy Sulęcin
Nr aktu prawnego
V/34/19
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji