ˆ

Ekran listy informacji

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 951
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zaciągnięcia przez Gminę Sulęcin pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
V/33/19
Status
Uchylony
Lp: 952
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sulęcin za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sulęcin.
Nr aktu prawnego
V/32/19
Status
Obowiązujący
Lp: 953
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zniesienia ochrony prawnej z drzew uznanych za pomniki przyrody
Nr aktu prawnego
V/31/19
Status
Obowiązujący
Lp: 954
Data podjęcia
2019-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
nadania nazwy ulicy - drodze wewnętrznej w miejscowości Sulęcin
Nr aktu prawnego
V/30/19
Status
Obowiązujący
Lp: 955
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w prawie własności gruntu z uwzględnieniem pierwszeństwa w nabyciu przysługującego najemcom.
Nr aktu prawnego
OA.0050.9.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 956
Data podjęcia
2019-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowego wydzierżawienia na okres 3 lat, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sulęcin.
Nr aktu prawnego
OA.0050.8.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 957
Data podjęcia
2019-01-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Sulęcin w roku szkolnym 2019-2020
Nr aktu prawnego
OA.0050.7.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 958
Data podjęcia
2019-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w roku 2019 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nr aktu prawnego
OA.0050.6.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 959
Data podjęcia
2019-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019r.
Nr aktu prawnego
OA.0050.5.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 960
Data podjęcia
2019-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie
Tytuł aktu
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019 -2034
Nr aktu prawnego
OA.0050.4.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji