ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Dostawa paliw silnikowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin (01.12.2011)

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 16:02:23 przez Zasilenie Danymi

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
DOSTAWA PALIW SILNIKOWYCH
dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin - ogłoszenie
                                                                                                                        
Sulęcin 01.12.2011 r.
O G Ł O S Z E N I E
Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin 69-200 Sulęcin, ul. Daszyńskiego 58 tel.095 755 4656 fax. 095 755 3658 podaje do publicznej wiadomości, że w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).
 
Ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości szacunkowej powyżej 60.000 EURO
 
na zakup paliw silnikowych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin
Wspólny słownik zamówień ( CPV) 23.12.11.00-2, 23.11.11.00-0
Termin realizacji: wymagany 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r
Sposób uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Odbiór osobisty pokój nr 1 w siedzibie Zamawiającego lub na stronie www.bip.sulecin.pl
Osobą uprawniona do kontaktów z Wykonawcami jest:
                         Andrzej Wójcik tel. ( 0-95) 755 4656 godz. 8oo –14oo
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Miasta i Gminy Sulęcin ul. Daszyńskiego 58, pok. nr 5.
Termin składania ofert upływa dnia 12.12.2011 r. o godzinie 12oo.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.12.2011 r. godzina 13oo w siedzibie Zamawiającego pokój nr 2
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte a art.22 ust1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) oraz warunków dostawy określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni od dnia składania ofert. 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Andrzej Wójcik
(-)Kierownik ZWiK
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-19 05:06:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-19 16:02:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-05-30 11:21:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2338 raz(y)