Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia wcześniejsze

Szczegóły informacji

Inwestycje celu publicznego 2017 styczeń - czerwiec

Informacja ogłoszona dnia 2017-01-05 14:36:42 przez Jan Dul

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy IZiG.6733.2.2017                                                                                                                                 Data: 19 maja 2017r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została Zakładowi Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, z siedzibą ul. Nowowiejska 28a, 02-010 Warszawa działającemu przez pełnomocnika Marcina Kaśkosz, Archiwa Mazowieckie Sp. z o.o., z siedzibą Glina ul. Lubelska 2A, 05-430 Celestynów decyzja nr  3CP /2017  z dnia 19 maja 2017r. (znak sprawy IZiG.6733.2.2017) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pasów przeciwpożarowych wzdłuż torów, przebudowa przyłącza wodociągowego, budowie przyłącza elektrycznego, sieci teletechnicznych, przebudowie wjazdu na teren kompleksu K-2818 na działkach o nr ewid.: 406/3, 4595, 4596, 4597 położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin (Żubrów).
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia 3 czerwca 2017r. mogą złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  20.05.2017r. do 2.06.2017r.
 
 
 
 
 Znak sprawy IZiG.6733.2.2017              Sulęcin, dnia   21 kwietnia 2017r. 
 
                           Obwieszczenie –zawiadomienie

       Zgodnie z  art. 10 § 1 i art.49  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina  zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie pasów przeciwpożarowych wzdłuż torów, przebudowie przyłącza wodociągowego, budowie przyłącza elektrycznego, sieci teletechnicznych, przebudowie wjazdu na teren kompleksu  K-2818 projektowanego  na działkach  o nr ewid.: 406/3, 4595, 4596, 4597 położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin (Żubrów) o możliwości   zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do  publicznej  wiadomości (art.49 Kpa).

 Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 
Znak sprawy :IZiG.6733.2.2017                         Data:  21  kwietnia 2017r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
                       Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 poz.778 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm. )

zawiadamiam

że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pasów przeciwpożarowych wzdłuż torów, przebudowie przyłącza wodociągowego, budowie przyłącza elektrycznego, sieci teletechnicznych, przebudowie wjazdu na teren kompleksu  K-2818 projektowanego  na działkach  o nr ewid.: 406/3, 4595, 4596, 4597 położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin (Żubrów)

od Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr ZS.224.1.50.2017 z dnia 18.04.2017r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7: 30 – 16 :30 ; wtorek-czwarte  7:30 -15: 30  oraz w piątek 7: 30 -14: 30  tel. (095) 755 3601 wew.170.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         

Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  licząc od dnia  22 kwietnia 2017r. do 5 maja 2017r. (włącznie).
 
Znak sprawy :IZiG.6733.2.2017        
Data: 19 kwietnia 2017 r.                                                                                                                                            
O B W I E S Z C Z E N I E
        
               Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 poz.778 ze zm. ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm. )
 
zawiadamiam
 
że  wpłynęło uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pasów przeciwpożarowych wzdłuż torów, przebudowie przyłącza wodociągowego, budowie przyłącza elektrycznego, sieci teletechnicznych, przebudowie wjazdu na teren kompleksu  K-2818 projektowanego  na działkach  o nr ewid.: 406/3, 4595, 4596, 4597 położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin (Żubrów)
 
od Marszałka Województwa Lubuskiego
Osoby mające interes prawny, mogą od daty wywieszenia obwieszczenia , zapoznać się z postanowieniem Nr DN.III.7634.3.19.2017 z dnia 12.04.2017r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach: poniedziałek  7 30 – 16 30 ; wtorek-czwarte  730 -15 30  oraz w piątek 7 30 -14 30  tel. (095) 755 3601 wew.170.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).         
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni  licząc od dnia  20 kwietnia 2017r. do 3 maja 2017r. (włącznie).
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Znak sprawy: IZiG.6733.2 2017                                     Sulęcin, dnia   3 kwietnia  2017r.  
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania

         Burmistrz Sulęcina działając na postawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm. ) oraz art.49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2016, poz.23  ze zm.),
zawiadamia
że na wniosek Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, z siedzibą ul. Nowowiejska 28a, 02-010 Warszawa działającego przez pełnomocnika Marcina Kaśkosza, Archiwa Mazowieckie Sp. z o.o., z siedzibą Glina ul. Lubelska 2a, 05-430 Celestynów

zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie pasów przeciwpożarowych wzdłuż torów, przebudowie przyłącza wodociągowego, budowie przyłącza elektrycznego, sieci teletechnicznych, przebudowie wjazdu na teren kompleksu K-2818 projektowanego  na działkach  o nr ewid.: 406/3, 4595, 4596, 4597 położonych w 54 obrębie gm. Sulęcin (Żubrów).

Przedmiotem wszczętego postępowania administracyjnego jest określenie sposobu zagospodarowania, warunków zabudowy terenu oznaczonego działkami  j.w. z uwzględnieniem analizy dotyczącej: warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych, stanu faktycznego i prawnego terenu na którym przewiduje się realizacje inwestycji na podstawie art.50, ust.1 i art.56 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 , poz.778 ze zm.)

Osoby mające interes prawny, w terminie 7 dni  po upływie terminu publicznego  obwieszczenia mogą zapoznać się z aktami sprawy i  brać czynny udział w każdym stadium (etapie) postępowania poprzez wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz złożyć  dodatkowe wnioski, zastrzeżenia i  uwagi do wyżej wymienionej inwestycjiAkta sprawy  znajdują się  do wglądu w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie, ul. Lipowa 18 pokój nr 1, w godzinach poniedziałek 7:30- 16:30, wtorek –czwartek w godzinach 7:30- 15:30 , piątek 7: 30- 14:30 tel.(0-95) 755 36-01 wew.170.
Wnioski , zastrzeżenia, uwagi (zawierające  nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin 
Zawiadomienie  przez obwieszczenie uważa się za dokonane  po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia ( art.49 Kpa). tj. do dnia  17 kwietnia 2017r. (włącznie).
 
Znak sprawy IZiG.6733.21.2016                                         Data: 6 lutego 2017r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
        
         Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została P4 Sp. z o.o., z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02- 677 Warszawa działającej przez pełnomocnika Mateusza Kugler, ul. Tytusa 13, 72 -006 Mierzyn decyzja nr 2CP/2017 z dnia 6 lutego 2017r. (znak sprawy IZiG.6733.21.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na działce o numerze ewidencyjnym  189/9  położonej w 50 obrębie gm. Sulęcin (Trzemeszno Lubuskie ) .
 
Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia 21 lutego 2017r. mogą  złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.
 
Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 
 
Zawiadomienie przez obwieszczenie  uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia  (art.49 Kpa).
 
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni od dnia  7 lutego 2017r. do  18 lutego 2017  r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 Znak sprawy IZiG.6733.20.2016                Data: 23 stycznia 2017r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 ze zm. ), art. 53 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) zawiadamiam, że wydana została dla ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58,60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Zbigniewa Markowskiego decyzja nr 1CP /2017 z dnia 24 stycznia 2017r. (znak sprawy IZiG.6733.20.2016) Burmistrza Sulęcina o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV na działkach o nr ewid.: 352, 353/5, 400/1 położonych w 46 obrębie m. Sulęcin

Osoby mające interes prawny, w terminie 14 dni licząc od dnia 08 lutego 2017r. mogą złożyć odwołanie od w/w decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie za moim pośrednictwem.

Odwołanie od w/w decyzji zgodnie z art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 Zawiadomienie przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 Kpa). 
 
Znak sprawy IZiG.6733.21. 2016          Sulęcin, dnia 12 stycznia 2017r. 
 
Obwieszczenie –zawiadomienie
 
 Zgodnie z art. 10 § 1 i art.49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm. zwanej Kpa), Burmistrz Sulęcina zawiadamia przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” na działce o numerze ewidencyjny 189/9 położonej w 50 obrębie gm. Sulęcin (Trzemeszno Lubuskie) o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia przez strony postępowania, co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Wnioski, zastrzeżenia, uwagi (zawierające nazwisko, imię i adres wnioskodawcy) na piśmie należy kierować do Urzędu Miejskiego w Sulęcinie, na adres ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin w terminie 7 dni licząc od upływu 14 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości (art.49 Kpa). 
Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca przedmiotowe postępowanie.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Domaszewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Gocal
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-05 14:36:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-05 14:36:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Januszko
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-05-19 11:49:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3181 raz(y)