Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Sulęcinie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Informacja ogłoszona dnia 2020-09-23 10:24:36 przez Tomasz Stasiukiewicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Deklaracja dostępności
Urząd Miejski w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sulęcinie.
Nazwa strony www:      Biuletyn Informacji Publicznej
Adres strony www:        https://bip.sulecin.pl/
Data publikacji strony internetowej:         2012-04-18
Data ostatniej aktualizacji strony internetowej:     2019-12-16
Deklarowany status zgodności:  strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia
4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Niespełnione wymagania:
część plików zamieszczonych na stronie, które są  w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo, ponieważ są to dokumenty skanowane lub nie podlegają w/w ustawie.
Powody braku spełnienia wymagań:  
trwa proces dostosowania dokumentów w celu uzyskania zgodności w ustawą lub przygotowywane są treści alternatywne.
 
Dla aplikacji mobilnej:
Nazwa aplikacji mobilnej:                       e-Sulęcin
Nazwa aplikacji w Google Play:              Sulecin
Data aplikacji mobilnej:  2017-12-22
Data aplikacji mobilnej:  2017-12-22
Deklarowany status zgodności:  aplikacja mobilna jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niespełnione wymagania:
część plików zamieszczonych na stronie, które są  w formacie JPG nie posiada opisu alternatywnego, dla części artykułów niepoprawnie wyświetla się treść
Powody braku spełnienia wymagań:
trwa proces przygotowania opisów oraz naprawa problemu dotyczącego poprawności wyświetlania treści części artykułów.
 
Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 23.09.2020r.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem ds. dostepnosci jest Iwona Kaszuba, adres email: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 777 0905. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Adres Urzędu Miejskiego w Sulęcinie: ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich ( link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl  ).
 
Postępowanie odwoławcze:
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Dane kontaktowe właściwego organu odpowiedzialnego za postępowanie odwoławcze:
Gmina Sulęcin, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin
e-mail:
telefon: 95 755 3601
 
Skróty klawiaturowe:
Strona internetowa nie zawiera wbudowanych, dedykowanych skrótów klawiszowych. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Dostępność architektoniczna
Budynek: Urząd Miejski w Sulęcinie, ul. Lipowa 18.
Parking ogólnodostępny znajduje wokół budynku Urzędu Miejskiego. Na parkingu wyznaczone zostało jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu Miejskiego jest dwukondygnacyjny.
Do budynku prowadzą 4 wejścia zlokalizowane na parterze budynku.
Wejście główne oraz 2 wejścia po drugiej stronie budynku są ograniczone schodami bez podjazdów dla wózków inwalidzkich.
Z boku budynku znajduje się wejście bez schodów z pochylnią dostosowaną dla wjazdu do budynku Urzędu Miejskiego osobom na wózkach inwalidzkich. 
Wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami ani punktami kontroli.
Brak jest w budynku windy oraz podestów.
Brak  jest pętli indukcyjnej.
W korytarzu wejścia głównego, po prawej stronie od wejścia umieszczona jest tablica informacyjna.
W budynku oznaczone są drogi ewakuacyjne.
Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Budynek Urzędu Miejskiego w Sulęcinie jest obiektem wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków i posiada częściowe bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po całym budynku osobom niepełnosprawnym.
Korytarz na parterze budynku jest w większości przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Brak jest możliwości dostania się wózkiem inwalidzkim z parteru budynku na jego piętro.
Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed głównym wejściem do budynku jak i wejściem z tyłu budynku znajduje się dzwonek w celu przywołania pracownika Urzędu Miejskiego, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
Informacja dla osób słabosłyszących lub niesłyszących
W budynku brak jest wykwalifikowanej obsługi osób głuchych, głuchoniemych oraz głuchoniewidomych.
Nad wejściami jak i w budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Osoby zainteresowane chcące skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego zgłaszają chęć skorzystania z takiej pomocy ze wskazaniem komunikowania się, na co najmniej trzy dni robocze przed planowanym zdarzenia. Zgłoszenia można dokonać osobiście, pisemnie, telefonicznie i e-mailowo oraz powinno ono zawierać krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.
Możliwy jest kontakt bezpośredni przez osobę wybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej.
Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: numer telefonu: 95 755 36 01 lub na numer faksu: 95 755 21 22.
Informacja dla osób niedowidzących lub niewidomych
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub
w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Prawo wstępu z psem asystującym
Istnieje możliwość wejścia jak i zaprowadzenia osoby niewidomej do konkretnego wydziału lub biura (również z psem asystującym lub przewodnikiem) – pomocą służą w tym zakresie pracownicy Urzędu Miejskiego.
Na prośbę osoby niedowidzącej istnieje możliwość udostępniania decyzji i komunikatów w druku powiększonym.
 
Informacje ogólne:
W celu wcześniejszego przygotowania wizyty osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu 95 755 36 01, numerem faksu: 95 755 21 22 lub za pomocą korespondencji przesłanej na adres Gminy Sulęcin, ul. Lipowa 18 bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: .
Uwaga:  Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem (osobą niepełnosprawną) na parterze budynku Urzędu Miejskiego celem załatwienia sprawy i obsługi w dogodny dla niego sposób.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Kaszuba
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-23 10:24:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Stasiukiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-23 10:24:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Stasiukiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-02 09:08:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2179 raz(y)