ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Szpitalnej wraz z chodnikiem w Sulęcinie Drukuj informację Zamówienie publiczne: Remont ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Szpitalnej wraz z chodnikiem w Sulęcinie

Szczegóły informacji

Remont ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Szpitalnej wraz z chodnikiem w Sulęcinie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Urząd Miejski w Sulęcinie

Finansowanie: Nie

Nr UZP: 9109 - 2012

Termin składania ofert / wniosków: 2012-01-26 11:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2012-01-26 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Sulęcinie , ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, pokój nr 36 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2012-01-10 przez Administrator

Treść:

Nasz znak: IZiG.271.1.2012.             Data: 19.01. 2012 r.
Sprostowanie nr 1
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania:
„ Remont ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Szpitalnej wraz z chodnikiem w Sulęcinie”.
W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy:
1. Pytanie:
Poz.  8  k.o. – które wpusty uliczne są do rozebrania i w jakim kilometrażu?
Odpowiedź:
Do rozbiórki należy przyjąć wpusty na ul. Szpitalnej:
1) w km 0+001,20 (strona lewa)
2) w km 0+088,10 (strona lewa)

2. Pytanie :
Poz. 12 k.o. – studzienki ściekowe uliczne do budowy, w jakim kilometrażu?
Odpowiedź:
Do budowy należy przyjąć studzienki wpustowe na ul. Szpitalnej:
1) w km 0+001,20 ( strona lewa)
2) w km 0+088,10 ( strona lewa)
3. Pytanie:
Poz. 38 k.o. – krawężniki betonowe posadowione na ławie betonowej z oporem po ich  demontażu w zasadzie nie nadają się do powtórnego wbudowania, czy zastąpić je nowymi?
Odpowiedź:
Jeżeli w trakcie regulacji wysokościowej uszkodzone zostaną istniejące krawężniki to Wykonawca zobowiązany będzie do wbudowania krawężników nowych.
4. Pytanie:
Poz. 2  k. o.  – do wykarczowania jest  więcej pni drzew niż określono w kosztorysie ofertowym. Proszę podać faktyczną ilość i ich średnicę.
Odpowiedź:
Do wykarczowania należy przyjąć 5 szt. pni drzew o średnicy do 100 cm.

Ponadto podajemy aktualny kosztorys ofertowy do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pozostałe warunki postępowania pozostają bez zmian.
W załączeniu:
1. Kosztorys ofertowy
Sulęcin: Remont ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Szpitalnej wraz z chodnikiem w Sulęcinie.
Numer ogłoszenia: 9109 - 2012; data zamieszczenia: 10.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Sulęcinie , ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, tel. 095 7553601, faks 095 7552122.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sulecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Szpitalnej wraz z chodnikiem w Sulęcinie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Szpitalnej wraz z chodnikiem w Sulęcinie..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 5.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium : 5000,00 zł
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika nr 2 do SIWZ; 3) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy pzp wg załącznika nr 3 do SIWZ; 4) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp wg załącznika nr 4 do SIWZ; 5) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą); 6) wykaz wykonanych, robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg załącznika nr 5 do SIWZ. 7) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wg załącznika nr 6 do SIWZ 8) Wykaz stawek i narzutów- załącznik nr 7 9) pisemne zobowiązanie w oryginale, o którym mowa w pkt 5.1. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp; 10) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje następujące warunki zmiany przedmiotu lub umówionego terminu wykonania zamówienia: 1) termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie jeżeli zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych równolegle z zamówieniem podstawowym, 2) termin i przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 4) przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu wystąpienia dodatkowych a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót, 5) z powodu okoliczności siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 6) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 7) z powodu ujawnienia odkryć archeologicznych wymagających przeprowadzenia badań ratowniczych 8) z powodu ujawnienia niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sulecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sulęcinie , ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, pokój nr 4..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Sulęcinie , ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcin, pokój nr 36 (sekretariat)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Sulęcin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Administrator
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-06-15 10:05:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jan Dul
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-06-15 11:20:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jan Dul
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-06-15 11:20:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony